کمیسیون ماده 77

 رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.
بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهردرای مبادرت نماید.
ملاحظه می شود که با توجه به اینکه هر شهروندی به نحوی عوارض به شهرداری پرداخت می کند، مانند عوارض نوسازی، عوارض شغلی واقع در حوزه استحفاظی شهر، عوارض نقل و انتقال، عوارض سالیانه اتومبیل، عوارض ساخت و سازی و زیربنا و غیره، لزوماً در صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 تسلیم نماید.


نماینده شورای اسلامی شهر بروحن در کمیسیون مربوطه: آقای هوشنگ رفیعیان

مرجع: مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور